Archiwum zamówień publicznych

31.03.2020 r. Przetarg nieograniczony nr DZP-361-15/2020 na: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego do wykonanej dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku Porektorskiego” [1-ogłoszenie][SIWZ] [Formularze-wersja edytowalna] [wzór umowy] [Załączniki_do umowy] [OPZ] [Załączniki_10_11_r.1_11_r.2-12_do OPZ] [link do załączników-do OPZ] [JEDZ] [I-zm.terminu] [I-sprostowanie-ogłoszenie] [II-zestaw z załącznikami] [I-zestaw z załącznikiem] [wzór umowy-23.04.2020] [I-zestaw-uzupełnienie] [III-zestaw-i] [IV-zestaw-i] [V-zestaw-i] [Zestaw VI] [IX-zestaw-i] [X-zestaw-i] [III-zestaw-uzupełnienie-i] [VII-zestaw-i] [XI-zestaw-i] [VII-zestaw-uzupełnienie-i] [wzór umowy-30.04.2020] [VIII-zestaw-i] [XII-zestaw-i] [XIII-zestaw z załącznikami] [XV-zestaw-i] [XIV-zestaw-i] [XVI-zestaw-i] [XVII-zestaw-i] [XVIII-zestaw-i] [XIX-zestaw-i] [II-zm.terminu] [II-sprostowanie-ogłoszenie] [Załącznik nr 2 Identyfikator postępowania] [KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ac895ad5-6064-4e56-bfb2-4cd2bdd7b203-1-2] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/)

(UWAGA: NOWY termin składania ofert 25.05.2020 r.)

Informacja z otwarcia ofert [Więcej]

Informacja o unieważnieniu postępowania [Więcej]


04.02.2020 r. Przetarg nieograniczony nr DZP-361-4/2020 pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z inwestycją pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”[Ogłoszenie o zamówieniu][SIWZ][Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY wraz z załączonymi formularzami] [Załącznik nr 2 do SIWZ WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA][Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ USŁUG][Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy 2][Załącznik nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia][Załącznik nr 6 do SIWZ WFU][Załącznik nr 7 do SIWZ Harmonogram Prac Projektowych][Załącznik nr 8 do SIWZ Identyfikator postępowania][Załączniki do SIWZ 1z4] [Załączniki do SIWZ 2z4][Załączniki do SIWZ 3z4] [Załączniki do SIWZ 4z4] [Załączniki do Wzoru Umowy] [JEDZ][Klucz Publiczny] [Pytania i odpowiedzi nr 1]

(Termin składania ofert 06.03.2020 r.)

Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (06.03.2020 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. [Więcej] [Ocena ofert(07.04.2020r.)

31.10.2019 r. Przetarg nieograniczony nr DZP-361-121/2019 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji: „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego” przy ul. Smyczkowej w Warszawie [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ i Dokumentacja projektowa http://dzp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/123/2019/10/Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-2019-10.zip [Formularze – wersja do edycji] [Wzór umowy z załącznikami] [Załącznik nr 12 do umowy – projekt wystąpienia do KIS] [JEDZ] [KluczPub_Oferta_PostepowanieID_58947a86-aa57-41c4-928b-ab32a8f02017] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/)] [Przekazanie przedmiarów w wersji pdf] [Przedmiary w pdf] [Odpowiedź dot. dokumentacji w dwg] [Pyt. i odp. – zestaw 1] [Pyt. i odp. – zestaw 2] [Zmiana treści SIWZ] [Pyt. i odp. -zestaw 3] [Pyt. i odp. – zestaw 4] [Pyt. i odp. – zestaw 5] [Zał. do odpowiedzi na zestaw 5] [Pyt. i odp. – zestaw 6] [Zał. do odpowiedzi na zestaw 6] [Pyt. i odp. – zestaw 7] [Zał. do odpowiedzi na zestaw 7] [Pyt. i odp. – zestaw 8] [Pyt. i odp. – zestaw 9] [Pyt. i odp. -zestaw 10] [Pyt. i odp. – zestaw 11] [Pyt. i odp. – zestaw 13] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]

(Uwaga! Nowy termin składania ofert 09.12.2019 r.)

Informacja z otwarcia ofert [Więcej].

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej]. (21.01.2019)


29.10.2019 r. Przetarg nieograniczony nr DZP-361-125/2019 na: Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 3 jednoetapowych realizacyjnych konkursów architektoniczno-urbanistycznych na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn.
I. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Ochota”;
II. „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”;
III. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)”
realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 4a do umowy] [Załącznik nr 4b do umowy] [Załącznik nr 4c do umowy] [Załącznik nr 6 do umowy] [Załącznik nr 7 do umowy] [Załącznik nr 10 do Umowy] (termin składania ofert 08.11.2019 r.)

Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (08.11.2019 r.)

Informacja z otwarcia ofert [Więcej].

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej].


25.10.2019 r. Przetarg nieograniczony nr DZP-361-111/2019 pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z inwestycją pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [SIWZ 111 2019] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Ogłoszenie] [Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz osób][Załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz usług][Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy] [Załącznik nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia] [Załącznik nr 7 do SIWZ Harmonogram Prac Projektowych] [Załącznik nr 8 do SIWZ Identyfikator postępowania] [espd-request JEDZ] [Załączniki do SIWZ 1z4] [Załączniki do SIWZ 2z4][Załączniki do SIWZ 3z4] [Załączniki do SIWZ 4z4] [Załączniki do Wzoru Umowy]  [Klucz Publiczny] [Pytania i odpowiedzi 1[Zmiana terminu składania i otwarcia ofert][Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wersja przesłana do publikacji][Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji][Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wersja przesłana do publikacji 2][Pytania i odpowiedzi 2 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert][2.8 Wstępne założenia funkcjonalno – użytkowe][Aktualne WFU][Aktualny Opis Przedmiotu Zamówienia][Zalecenia z 27.11.2019r. MWKZ]

(Uwaga! PONOWNA zmiana terminu składania ofert 18.12.2019 r.)

Informacja z otwarcia ofert [Więcej]

[Unieważnienie postępowania]


23.08.2019 r. Przetarg nieograniczony nr DZP-361-105/2019 na „Dostawę i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”,  realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”[Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [załączniki do SIWZ-wersja edytowalna] [Wzór umowy] (termin otwarcia ofert 03.09.2019r.)

Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (03.09.2019 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej] (19.09.2019 r.)


Negocjacje bez ogłoszenia nr DZP-361-57/2019 pn. Wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”.

Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (21.08.2019 r.)

Unieważnienie postępowania [Więcej] (01.10.2019 r.)


Negocjacje bez ogłoszenia nr DZP-361-38/2019 na: Wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”.

Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (30.08.2019 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej] (09.09.2019 r.)


01.08.2019 r. Przetarg nieograniczony DZP-361-99/2019 pn.: Dostawa i montaż urządzeń do siłowni dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn.: „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”, realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy 99] [Formularz cenowy] [Pytania i odpowiedzi nr 1] [Pytania i odpowiedzi nr 2] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1] [Zmiana SIWZ nr 1] [Nowy Formularz cenowy] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2] [Zmiana SIWZ nr 2] (Uwaga!!! nowy termin składania ofert 13.08.2019 r.)

Informacja z otwarcia ofert [Więcej] [Form. – gr. kapitał.] (13.08.2019 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej] (11.09.2019 r.)


11.07.2019 r. Przetarg nieograniczony nr DZP-361-77/2019 na: Dostawę i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”, realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Wzór umowy (cz. I)] [Wzór umowy (cz. II)] [Wzór umowy (cz. III)] (termin składania ofert 22.07.2019 r.)

Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (22.07.2019 r.)

Unieważnienie postępowania w części II – Siedziska na zamówienie [Więcej] (26.07.2019 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I i część III [Więcej] (22.08.2019 r.)


08.07.2019 r. Postępowanie na wybór wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku Porektorskiego”.

Więcej informacji znajduje się tutaj.


04.07.2019 r. Przetarg nieograniczony nr DZP-361-68/2019 na „Dostawę i montaż urządzeń do siłowni dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn.: „BUW (podziemnie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”, realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [Odpowiedzi na pytania 1] [Odpowiedzi na pytania 2] (termin składania ofert 18.07.2019 r.)

Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (22.07.2019 r.)


17.04.2019 r. Postępowanie na wybór wykonawcy ekspertyzy technicznej dot. możliwości rozbudowy obiektu sportowego z zachowaniem istniejącej niecki basenowej wraz z częścią technologiczną znajdującą się na poziomie -1 dla inwestycji „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Więcej) (22.05.2019 r.)


09.04.2019 r. Przetarg nieograniczony nr DZP-361-152/2018 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji: „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego” przy ul. Smyczkowej w Warszawie [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Formularze-wersja do edycji] Załącznik nr 1 do SIWZ: http://dzp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/123/2019/04/Zalacznik_1_SIWZ.zip [Wzór umowy] [JEDZ]  [KluczPub_Oferta_PostepowanieID_418d1571-03d4-4f39-977e-5a89d69fa6f1] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) [Zmiana treści SIWZ] [Odpowiedzi na pytania 1] [D.22 przekrój podłużny przez pochylnię – górny bieg i przekrój poprzeczn…] [Odpowiedzi na pytania 2] [Odpowiedzi na pytania 3] [badnia geotechniczne] [A_03 POSADZKI I WYKOŃCZENIE ŚCIAN] [Odpowiedzi na pytania 5 i 6] [Uzupełnienie odpowiedzi na pytania 1] [Odpowiedzi na pytania 7] [Odpowiedzi na pytania 8] [Zmiana terminu składania i otwarcia ofert] [Odpowiedzi na pytania 12] [Odpowiedzi na pytania 4] [Odpowiedzi na pytania 14] [Sprostowanie] [Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2] [Odpowiedzi na pytania 9] [Odpowiedzi na pytania 11] [Odpowiedzi na pytania 13] [Odpowiedzi na pytania 15] [Odpowiedzi na pytania 16] [Odpowiedzi na pytania 17] [Odpowiedzi na pytania 18] [Odpowiedzi na pytania 19] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2] [Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 3] [Odpowiedzi na pytania 20] [Odpowiedzi na pytania 21] [Odpowiedzi na pytania 22] [Odpowiedzi na pytania 23] [Odpowiedzi na pytania 24] [Odpowiedzi na pytania 25] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3] [Zmieniony Formularz oferty] [Odpowiedzi na pytania 10, zmiana treści SIWZ] [Załącznik do odpowiedzi 10] [Załącznik do odpowiedzi 10] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] [Zmiana terminu otwarcia ofert] [Sprostowanie do ogłoszenia] (Uwaga!!! nowy termin składania ofert 01.07.2019 r.)

Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (01.07.2019 r.)

Unieważnienie postępowania [Więcej] (07.08.2019 r.)


14.03.2019 r. Postępowanie na wybór wykonawcy ekspertyzy technicznej dot. możliwości rozbudowy obiektu sportowego z zachowaniem istniejącej niecki basenowej wraz z częścią technologiczną znajdującą się na poziomie -1 dla inwestycji „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”

Więcej informacji znajduje się tutaj


14.03.2019 r. Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wybór wykonawcy specjalistycznych badań konserwatorskich powietrza w otoczeniu więźby dachowej dla inwestycji „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”. Więcej informacji znajduje się tutaj


21.02.2019 r. Przetarg nieograniczony nr DZP-361-13/2019 na: „Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uzyskanie odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ, rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uporządkowanie terenu i roboty towarzyszące – zlokalizowane w obrębie terenu Zamawiającego na części działki nr 29 w obrębie ewidencyjnym 1-04-13 przy ul. Smyczkowej w Warszawie” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ-OPZ] [Załączniki do OPZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 8 do Umowy] [Załącznik nr 10 do Umowy] [JEDZ][Identyfikator postępowania] [KluczPub_Oferta_PostepowanieID_01219df1-3bf0-4c26-b02e-23e0024c00bb] [Formularze-wersja do edycji](Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (termin składania ofert 26.03.2019 r.)

Informacja z otwarcia ofert [Więcej].

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej] (15.05.2019 r.)


23.01.2019 r. Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wybór wykonawcy ekspertyzy stanu technicznego budynku dla inwestycji „Przebudowa budynku Porektorskiego”. Więcej informacji znajduje się tutaj.


23.01.2019 r. Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wybór wykonawcy badań architektonicznych i konserwatorskich dla inwestycji „Przebudowa budynku Porektorskiego”. Więcej informacji znajduje się tutaj.


15.01.2019 r. Przetarg nieograniczony nr DZP-361-103/2018 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano–montażowych dla inwestycji „Budowa budynku naukowo–dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap” objętej Programem wieloletnim pn.: „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Formularze-wersja do edycji] [Opis przedmiotu zamówienia] Dokumentacja projektowa: dzp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/123/2019/01/PROJEKT_BUDOWLANY.zip [Wzór umowy] [JEDZ] [Identyfikator postępowania] [KluczPub_Oferta_PostepowanieID_047fcba2-28bd-46cc-af82-3530373a149b] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/[Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ][Odpowiedzi na pytania – zestaw 4] [Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego [odwołanie nr 1]] [odwołanie nr 2] [odwołanie nr 3] [odwołanie nr 4] [odwołanie nr 5] [Zmiana SIWZ] [Zmiana SIWZ – Magazyny] Dokumentacja projektowa – zmiana dotycząca magazynów  http://dzp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/123/2019/01/PROJEKT_BUDOWLANY_zmiana_dot_magazynow.zip [Uznanie 4 odwołań] [Odpowiedź na odwołanie]  [Odpowiedzi na pytania- Zestaw 5] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] [Aktualny Opis przedmiotu zamówienia][Zmiana SIWZ w zw. z Odwołaniem] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] [Informacja w sprawie skrzynki epuap] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 6] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 7] [Wykaz Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia do wbudowania] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 8] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 9] [Zestaw IX pyt. 15] [Zestaw IX pyt. 16] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 13] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 14] [Zestaw XIV pyt. 1] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 15] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 23]  Dokumentacja powykonawcza  -Etap I: http://dzp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/123/2019/02/dobra55.zip [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3] [zmiana SIWZ] [Aktualny wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 8 pyt 11 i 22] [Zestaw 8 pyt. 11] [Odpowiedzi na pytania – Zmiana zestawu 9 pyt 14 i 15] [Zestaw 9 pyt. 14] [Zestaw 9 pyt 15] [Odpowiedzi na pytania- Zestaw 11] [Odpowiedzi na pytania- Zestaw 12] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 17] [Odpowiedzi na pytania-Zestaw 18] [Zestaw 18 pyt. 29][Odpowiedzi na pytania – Zestaw 19] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 20] [Zestaw 20] [Odpowiedzi na pytania-Zestaw 22] [Zestaw 22 pyt. 9] [Odpowiedzi na pytania- Zestaw 25] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 27] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 28] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 30] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 32] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 33] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 34] [Odpowiedzi na pytania- Zestaw 35] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 36] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 37] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 38] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 40] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 . pdf] [Odpowiedz na pytania – Zestaw 44] [Zmiana SIWZ] [Aktualny wzór umowy ] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 39] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 49] [Odpowiedzi na pytania – Zestaw 50] [Zmiana SIWZ] [Aktualny Opis przedmiotu zamówienia] [Zmiana SIWZ.]

Informacja z otwarcia ofert [Więcej].

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. [Więcej] (26.04.2019 r.)


22.12.2018 r. Przetarg nieograniczony nr DZP-361-131/2018 na: „Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji: „Rozbudowa DS nr 5 na Kampusie Służewiec na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw UW” przy ul. Smyczkowej w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Projekt Budowlany] [Projekt wykonawczy – architektura] [Projekt wykonawczy – drogowy] [Projekt wykonawczy – instalacje elektryczne] [Projekt wykonawczy – instalacje sanitarne I] [Projekt wykonawczy – instalacje sanitarne II] [Projekt wykonawczy – konstrukcja] [Projekt wykonawczy – kosztorysy i przedmiary] [Projekt wykonawczy – poż.] [Projekt wykonawczy – STWiOR] [Projekt wykonawczy – zagospod. terenu] [Projekt wykonawczy – warunki techniczne] [Decyzja administracyjna] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz Publiczny] [ID postępowania] [Zmiana SIWZ nr 1] [Ogłoszenie o sprostowaniu nr 1] [Zmiana SIWZ nr 2] [Wzór umowy po zm. z 10.01.2019] [Pytania i odpowiedzi nr 1] [Załączniki do pisma Pytania i odpowiedzi nr 1] [Formularz cenowy] [Sprostowania do pisma Pytania i odpowiedzi nr 1] [Wzór umowy po zm. 18.01.19 – aktualny] [Pytania i odpowiedzi nr 2] [Pytania i odpowiedzi nr 2] [Sprostowanie Formularza OFERTY] [Aktualny Formularz OFERTY] [Kwota na sfinansowanie zamówienia] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ )

Informacja z otwarcia ofert [Więcej] [Oświadczenie dot. gr. kapitałowej] (30.01.2019 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej]


13.12.2018 r. Przetarg nieograniczony nr DZP-361-138/2018 na „Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uzyskanie odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ, rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uporządkowanie terenu i roboty towarzyszące – zlokalizowane w obrębie terenu Zamawiającego na części działki nr 29 w obrębie ewidencyjnym 1-04-13 przy ul. Smyczkowej w Warszawie” [Ogłoszenie] [Pismo ws. wydania zezwolenia na usunięcie drzew Smyczkowa 5-7] [SIWZ] [Wzór umowy]  [Zał 10 do Umowy] [OPZ ] [Zał 1 do OPZ] [Ogłoszenie miniportal] [Klucz Publiczny] [ID postępowania] [Formularze wersja edytowalna] [JEDZ] [Zmiana treści SIWZ, zmiana terminów] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]

Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (21.01.2019 r.)

[Informacja o unieważnieniu postępowania]


12.12.2018 r. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-46/2018 na „Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji: „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap”” [Więcej] [Sprostowanie]


07.12.2018 r. Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wybór wykonawcy opracowań w zakresie możliwego oddziaływania na środowisko, obowiązujących decyzji środowiskowych oraz schematu postępowania dla inwestycji pn.:

„Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”,

„Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”,

„Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”.

Więcej informacji znajduje się tutaj.


04.10.2018 r. Konkurs architektoniczno-urbanistyczny nr Konkurs SARP: 984  na „Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn.„Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Ogłoszenie] [REGULAMIN] [Regulamin.Wersja eng.]  [ZAŁĄCZNIK NR 1] [JEDZ] [ZAŁĄCZNIK NR 3] [ZAŁĄCZNIK NR 4]  [ZAŁĄCZNIK NR 5] [ZAŁĄCZNIK NR 6] [ZAŁĄCZNIK NR 7] [ZAŁĄCZNIK NR 8] [ZAŁĄCZNIK NR 8A] [ZAŁĄCZNIK NR 8B] [ZAŁĄCZNIK NR 9] [ZAŁĄCZNIK NR 9.1] [ZAŁĄCZNIK NR 9.2] [ZAŁĄCZNIK NR 9.3] [ZAŁĄCZNIK NR 9.4] [ZAŁĄCZNIK NR 11] [Pytania i odpowiedzi] [Zał. nr 1-Wniosek o dopuszczenie do udziału – wersja do edycji] [BRAMA WIZYTEK_ZWYMIAROWANA ] [Decyzja Nr 33-CP-ŚRÓ-2018 z dn. 21.09.2018 dot. Zakładu Graficznego ] [ZAŁĄCZNIK NR 8A AKTUALNY] [link do materiałów] [Odpowiedzi na pytania cz. 1] [Odpowiedzi na pytania cz. 2] [Odpowiedzi na pytania cz. 3] [BG.6642.18231.2018] [Odpowiedzi na pytania cz. 4] [ANSWERS_eng._ver] [Wyniki konkursu]


25.08.2018 r. Konkurs architektoniczno-urbanistyczny nr Konkurs SARP: 981  na „Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn.„Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Ogłoszenie o konkursie] [REGULAMIN] [Wzór umowy] [JEDZ] [ZAŁĄCZNIK NR 1] [ZAŁĄCZNIK NR 4] [ZAŁĄCZNIK NR 5] [ZAŁĄCZNIK NR 6] [ZAŁĄCZNIK NR 7] [ZAŁĄCZNIK NR 8] [ZAŁĄCZNIK NR 8A] [ZAŁĄCZNIK NR 8B] [ZAŁĄCZNIK NR 9] [Załączniki 9.1-9.6] [Załącznik nr 12 do Umowy] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] [Regulamin konkursu-wersja angielska] [Pytania i odpowiedzi 1] [Pytania i odpowiedzi 1-wersja angielska](termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upłynął 13.09.2018 r. [Odpowiedzi na pytania cz. 1] [BIM korekta] [Odpowiedzi na pytania cz. 2] [Zawiadomienie_o_wynikach] [Protokół otwarcia kopert] [Wyniki konkursu] [Ogłoszenie o wynikach konkursu]