Program wieloletni

Program wieloletni pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” został ustanowiony na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r.

W latach 2016-2025 Uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji – na trzech uniwersyteckich kampusach: przy Krakowskim Przedmieściu, na Ochocie oraz na Służewcu, a także na Powiślu i w Śródmieściu. Inwestycje obejmą budowę nowych budynków lub modernizację istniejących. W ramach realizacji programu planuje się:

  • budowę 8 budynków;
  • przebudowę 9 istniejących budynków;
  • rozbudowę 1 budynku.

Uczelnia otrzymała na realizację programu z budżetu państwa 945.110.500,00 PLN. Wkład własny Uniwersytetu wynosi 25.000.000,00 PLN.

Celem głównym Programu Wsparcia dla Uniwersytetu Warszawskiego jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zwiększenie roli uczelni w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych, co przyczyni się do poprawy zdolności uczelni wyższych do wdrażania zmian i zarządzania zmianą tak, aby uczelnie stały się bardziej innowacyjne oraz aby mogły kreować innowacje.

Cele szczegółowe Programu:

  • Rozwój transdyscyplinarnych centrów badawczych;
  • Wdrożenie zmian wspierających umiędzynarodowienie;
  • Rozwój nowoczesnego, elastycznie odpowiadającego na potrzeby społeczeństwa i gospodarki programu uczenia się przez całe życie (Life Long Learning);
  • Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej;
  • Rozwój innowacji w kształceniu;
  • Podnoszenie jakości życia publicznego.

załącznik do uchwaly nr 101 RM z dn. 19 lipca 2018 r.

Więcej informacji dotyczących programu można znaleźć na stronie głównej Uniwersytetu, w zakładce Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.